metastock_for_webinretactive for web

לימודי שוק ההון ת"א והמרכז | חיפה והצפון |

הצטרפות לרשימת תפוצה | הצטרפות לשרות המנויים ללא עלות

במתנדים כדוגמת RSI ו MACD, יציאה ממצב של קניית יתר מעידה על סיום מגמת עליה ואילו יציאה ממצב של מכירת יתר מעידה על סיום מגמת ירידה. באופן דומה הגעה של יחס פוטים/קולים לרמה גבוהה מעידה על פאניקה לקראת סיום מגמת ירידה כאשר המשקיעים המבוהלים קונים מאוחר מידי פוטים יקרים לצורך הגנה ואילו רמה נמוכה של היחס מעידה על אופטימיות, שלא לומר זחיחות דעת, לקראת סיומה של מגמת עליה כאשר המשקיעים רואים בהגנות, הזולות יחסית, נטל כספי מיותר. כמו בדוגמאות רבות מתחום הניתוח הטכני גם כאן הניתוח עובד ב"פסיכולוגיה הפוכה".

על הגרף מסומנים רמת 1.4 לציון זמנים של אופטימיות גבוהה ורמת 0.8 לציון זמנים של פאניקה. כעת נבחן על הגרף נקודות נבחרות בציר הזמן:

פאניקה – יולי ואוגוסט 2007 בשיא משבר הסאב-פריים

אופטימיות – אוקטובר 2007 בשיא כל הזמנים בדאו וב S&P500

פאניקה – מרץ 2008 בשפל גל ביניים (1)

אופטימיות – מאי 2008 בשיא גל ביניים (2) שהיה גל תיקון

אופטימיות – אוגוסט 2008 בשיא גל משני 2 שהיה גל תיקון בתוך גל ביניים (3)

פאניקה – אוקטובר 2008 בשפל גל פנימי iii של גל משני 3 שהיה גל הירידות המרכזי בגל ביניים (3)

פאניקה – נובמבר 2008 בסיום גל ביניים (3) והשפל של שנת 2008

אופטימיות – שתי רמות שפל צמודות של היחס המקבילות לעליות בתוך גל ביניים (4) שהינו גל תיקון.

דרך נוספת לשימוש ביחס הפוט/קול מוצגת בגרף הבא המראה את קו ממוצע נע 10 ימים של היחס (קו אדום) על רקע גרף מדד S&P500 (קו שחור).

שוב נבחן על הגרף נקודות נבחרות המציגות את המיתאם ההפוך בין שיאים ושפלים של הממוצע הנע והמדד:

"פאניקה היסטרית" – הממוצע הנע מגיע לשיא של 1.3 באוגוסט 2007 בשיא משבר הסאב-פריים (ללמדנו כי כבר אז היו מי שהבינו נכוחה לאן מועדות פני השווקים).

"אופטימיות קוסמית" – הממוצע הנע יורד לרמת 0.825 כאשר השווקים מתאוששים ומגיעים לרמות השיא בחודש אוקטובר 2007.

פאניקה – שפל גל ביניים (1) במרץ 2008.

אופטימיות – שיא גל ביניים (2) במאי 2008.

פאניקה – שפל גל משנה 1 של גל ביניים (3) ביולי 2008.

פאניקה – שפל גל פנימי iii של גל משנה 3 של גל ביניים (3) בתחילת אוקטובר 2008.

פאניקה – סיום גל ביניים (3) בנובמבר 2008. השיא בממוצע הנע נמוך יותר מהשיא הקודם ומראה כי הפאניקה דועכת לקראת סיום הירידות אף שנרשמים שפלים נמוכים יותר במדד.

שוב "אופטימיות קוסמית" – הממוצע הנע חוזר לאחר למעלה משנה לרמת 0.825 בשעה שהמדדים מתאוששים במסגרת גל ביניים (4). המשקיעים שוב שאננים ומרגישים כי אינם זקוקים להגנות, המשך יבוא ...

במאמר הקודם הצגתי גרף של אחוז המניות מעל ממוצע נע 200 יום. גרף זה מאבחן שינויים בטווח הארוך. כעת אציג גרף של אחוז המניות מעל ממוצע נע 50 יום המאבחן שינויים בטווח הזמן הבינוני.

שימו לב כי בתחילת חודש אוקטובר 2008 רק כאחוז בודד מכלל המניות הנסחרות בבורסת ניו-יורק שהו מעל קו ממוצע נע 50 יום, ללמדנו על מצב המכירה הקיצוני ששרר בשוק.

לעומת זאת באוקטובר 2007 כאשר מדדי הדאו וה S&P500 רשמו את שיאי כל הזמנים שלהם, כ 85% מהמניות שהו מעל קו ממוצע נע 50 יום.

בסיום גל ביניים (2) במאי 2008, כ 80% מהמניות שהו מעל קו הממוצע הנע 50 יום.

בימים אלו כאשר אנו נמצאים בגל ביניים (4) הגרף מטפס שוב לכיוון רמת 80% ואילו מתנד ה RSI של הגרף מגיע לרמת 70 היא רמת קניית היתר. הגרף מלמד אותנו כי התיקון המתבצע בגל ביניים (4) מתקרב לסיומו.

לסיכום

למדנו על השימוש ביחס פוט/קול והממוצע הנע שלו ועל המיתאם ההפוך בין היחס להתנהגות המדדים.

בברכה

יואב א.

מרכז תחום גלי אליוט

אתר JackBar


*הערה: אין התוכן מהווה ייעוץ להשקעה והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של משתמש ומתן ייעוץ על ידי יועץ השקעות מוסמך המתחשב בצרכיו המיוחדים של המשתמש. כל משתמש הפועל על פי התוכן אחראי בלעדית לתוצאות פעולותיו.

כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מג'קי ברוך

כניסת סטודנטים