metastock_for_webinretactive for web

לימודי שוק ההון ת"א והמרכז | חיפה והצפון |

הצטרפות לרשימת תפוצה | הצטרפות לשרות המנויים ללא עלות

קושי אחר בהשקעה בתעודות הסל הממונפות נעוץ בחישוב הערך ההוגן שלהם, ולא אחת מתקבלת תוצאה הפוכה ממה שהתכוונו רק כי לא טרחנו לחפש מה השווי ההוגן במחשבונים .זה קורה כי לא אחת שער הפתיחה של תעודת הסל לא מיצג את השער ההוגן של יום אתמול שהוא הבסיס לחישוב השינוי.

בבדיקה שערכתי הצלחתי לאתר 2 תעודות סל (לונג בלבד) ממונפות שבהן השינוי אינו יומי באחוזים אלא בנקודות.

ההבדל בין התעודות: שבאחת המינוף קבוע ובשניה המינוף משתנה בהתאם למדד .

אדגים את ההבדל באמצעות דוגמה :

נתונים לצורך ההדגמה

שתי התעודות לונג מינוף כפול.

מדד 1000.

שתי התעודות הונפקו היום במחיר 1000ש"ח.

שינוי ביום הראשון +10% המדד 1100.

שינוי ביום השני + 5% המדד הוא 1155.

שינוי ביום השלישי – 10% המדד הוא 1039.5.

סה"כ שינוי במדד במהלך שלושת הימים 3.95%.

החישוב בתעודה הראשונה הממונפת יומי (אחוזי)

ביום הראשון השינוי עליה 10% שהם 100 ₪ שימוש במינוף נותן שינוי של 200ש"ח מחיר בסוף היום 1,200 ₪

ביום השני השינוי עליה 5% שהם 60 ₪ שימוש במינוף נותן שינוי של 120ש"ח מחיר בסוף היום 1,320 ₪

ביום השלישי השינוי 10%ירידה שהם 132 ₪ שימוש במינוף נותן שינוי של 264ש"ח מחיר בסוף היום 1056 ₪

סה"כ רווח 56 ₪ שהם 5.6% נמוך משיעור כפול של המדד שהוא 7.9% למרות שברמה יומית השינוי היה במנוף של 2

החישוב בתעודה השניה הממונפת אך לא יומית

ביום הראשון השינוי עליה 10% שהם שינוי של 100 נקודות במדד שימוש בנוסחא נותן שווי תעודה 1,200 ₪

השינוי בתעודה בדיוק כפול מהשינוי במדד 20%

ביום השני השינוי עליה של 5% שהם שינוי של 55 נקודות והמדד מגיע לשער 1155

שווי התעודה 155*2 +1000 = 1310 כלומר עליה של 110 ₪

השינוי בתעודה הוא רק של 9.2% לעומת 10% שהינו מצפים ממינוף כפול

ביום השלישי השינוי ירידה של 10% שהם שינוי של 115.5 נקודות והמדד מגיע לשער 1039.5

שווי התעודה 39.5*2 +1000 = 1079 כלומר ירידה של 231 ₪

השינוי בתעודה הוא רק של 17.6% לעומת 20% שהינו מצפים ממינוף כפול

אבל אם נסתכל ברווח הכולל 79 ₪ נראה שהוא בדיוק כפול מעלית המדד באותם ימי מסחר ושהיה 3.95%

כלומר התעודה מספקת מינוף כפול של השינוי במדד מיום הנפקת התעודה (לא קניית התעודה ) אך לא ברמה יומית

למי מתאימות התעודות

תעודות ממונפות שורט/לונג יומיות (אחוזיות) לפעילות קצרת טווח העוקבת אחר המגמה ולא לטווח ארוך הכולל שינוים רבים במגמה.

תעודות ממונפות לונג (לא מצאתי כאלו שורט) לא יומיות ולא אחוזיות מתאימות למי שחושב שעומד להתחיל מגמת עליה ארוכת טווח או להשקעה חודשית קבועה ארוכת טווח והרוצים לקבל תשואה ממונפת מעבר לעלית המדד.

דוגמאות לשתי תעודות הסל הממונפות הלא יומיות

תכלית ת"א 25 אגריסיבית נייר מספר 1112838

אינדקס מעוף אגריסיבית נייר מספר 1112804

לסיכום

מקווה שהצלחתי ולו במעט לחדד הן את הבעיתיות בתעודות הסל הממונפות , ואולי נתתי פתרון למי שרוצה להשקיע במינוף במדד לאורך זמן.

בהצלחה

בראל

לסיכום

מקורות

דף מוצר תכלית

http://www.tih.co.il/pdf/76922_DafMeda_agresiv%2025-TV2.pdf

דף מוצר אינדקס

http://www.indexsal.co.il/pdf/אינדקס%20מעוף%20אגרסיבי%20חדשה.pdf

מחשבון שווי הוגן אקסלנס

http://www.xnes.co.il/Index.asp?CategoryID=378

מחשבון שווי הוגן מבט

http://www.cfb.co.il/homex/0,1357,1200,00.html

מחשבון שווי הוגן תכלית

http://www.tih.co.il/Baskets/rev.xls

מחשבון שווי הוגן אינדקס

http://www.indexsal.co.il/inner.asp?page=teudot_israel

כניסת סטודנטים